โรคที่ค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ก่อนสัปดาห์นี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของค่ามัธยฐาน 5 ปี
โรคอื่นทีค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์สูงกว่าค่ามัธยฐาน 


  โรค : 26 D.H.F,Total (26,27,66)
สถานการณ์โรคระบาดทุกโรค 
สถานการณ์ของโรคนี้ทั้งหมด 

งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
 602 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-409123-5 โทรสาร: 054-409125