แจ้งชำระเงินค่าสมัคร

การชำระเงิน

บัญชี "โครงการวิ่ง RUN FOR HEALTH" ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 512-303-7012 สาขา พะเยา พร้อมแจ้งหลักฐานการโอนเงินผ่าน website ภายในวันที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.

กรณีโอนรวมกัน ให้ระบุเลขที่สมัคร ต่อกัน เช่น 2,5,8
กรณีโอนรวมกัน ให้ระบุชื่อ สกุล ต่อกันในแถวนี้ เช่น นายสมชาย ใจดี, นายแดง มาไกล