สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนวิ่ง ท่านจะได้รับสิทธิเป็นสมาชิก TCC Connect

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 04.30-10.00 น

สถานที่

- ประเภท Fun run หน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา,
- ประเภท Mini Marathon หน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เจ้าภาพ

หอการค้าจังหวัดพะเยา

เกณฑ์ประกวดแฟนซีงานวิ่ง
Pop up “สมัครประกวดแฟนซี” (ประเภท fun run) สมัครได้ที่ www.runforhealth.info หรือที่หน้างาน

รางวัลโล่และเกียรติบัตร แบ่งเป็น 3 ประเภท
1. ประเภทชาย 1 รางวัล
2. ประเภทหญิง 1 รางวัล
3. ประเภททีม 2 คนขึ้นไป 1 รางวัล

เกณฑ์การประกวด

1. ความสวยงาม
2. ความคิดสร้างสรรค์
3. การใช้วัสดุ(เช่น รีไซเคิล ส่งเสริมวัฒนธรรม ส่งเสริมผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน)
4. มีเอกลักษณ์แสดงถึงความเป็นเมืองพะเยา
รายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนประกวดแฟนซีที่หน้าลานพ่อขุนงำเมือง เวลา 05.00 น.

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหารายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว เพื่อบำรุงโรงพยาบาลในจังหวัดพะเยา

- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนมีการออกกำลังกายให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

- เพื่อรณรงค์สร้างกระแสการวิ่งเพื่อสุขภาพให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการออกกำลังกาย

- เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ


ประเภทการแข่งขัน/ประกวด

1. ประกวดแฟนซี ระยะ FUN RUN 5 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

1.1 ประเภทชาย

1.2 ประเภทหญิง

1.3 ประเภททีม (ตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป)
2. แข่งขัน Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร แบ่งเป็น 2 ประเภท

2.1 ประเภทชาย จำนวน 4 รุ่น

- รุ่นอายุไม่เกิน 30 ปี

- รุ่นอายุ 31 ปี - 45 ปี

- รุ่นอายุ 46 ปี - 59 ปี

- รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

2.2 ประเภทหญิง จำนวน 4 รุ่น

- รุ่นอายุไม่เกิน 30 ปี

- รุ่นอายุ 31 ปี - 45 ปี

- รุ่นอายุ 46 ปี - 59 ปี

- รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป


รางวัล (สำหรับทุกรุ่นในแต่ละประเภท)

อันดับที่ 1 - อันดับที่ 3 รางวัล โล่รางวัล เกียรติบัตร

อันดับที่ 4 - อันดับที่ 10 รางวัล เกียรติบัตร

เหรียญรางวัล สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน

รายละเอียดประเภทของกิจกรรม

ประเภทกิจกรรม START ค่าสมัคร จำนวน เสื้อวิ่ง เหรียญ โล่รางวัลเกียรติบัตร เกียรติบัตร
FUN RUN ระยะทาง 5 กิโลเมตร 05.00 น. 500 บาท 500 คน 1 ตัว ทุกคน - -
Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร 04.30 น. 700 บาท 400 คน 1 ตัว ทุกคน 1-3 4 - 10
VIP 1,000 บาท 100 คน 1 ตัว ทุกคน
Virtual Run ไม่เข้าร่วมกิจกรรม 500 1 ตัว ทุกคน

วิธีการรับสมัคร

1. สมัครออนไลน์ผ่าน website www.runforhealth.info

2. แจ้งชำระเงิน พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน รออนุมัติจาก admin

3. admin ตรวจสอบและอนุมัติสถานะการชำระเงิน

การชำระเงิน

บัญชี "โครงการวิ่ง RUN FOR HEALTH" ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 512-303-7012 สาขา พะเยา พร้อมแจ้งหลักฐานการโอนเงินผ่าน website ภายในวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.

เงื่อนไขผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบจำนวน 2 เข็ม หรือกระตุ้นเข็มที่ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. มีผลการตรวจโควิด 19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนวันจัดแข่งขัน และผลการตรวจต้องเป็นลบ (Negative) มีบริการตรวจ ATK ให้ฟรีในวันรับเสื้อและ BIB

3. ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันประกาศไว้

รางวัล (สำหรับทุกรุ่นในแต่ละประเภท)

• อันดับที่ 1 - อันดับที่ 3 รางวัล โล่รางวัล เกียรติบัตร

• อันดับที่ 4 - อันดับที่ 10 รางวัล เกียรติบัตร

• เหรียญรางวัล สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน

การรับเบอร์-เสื้อ 2 ช่องทาง

1. รับด้วยตัวเอง - ผู้สมัคร นำหลักฐานการรับสมัคร(บัตรประจำตัวประชาชน) ไปติดต่อขอรับหมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน พร้อมเสื้อวิ่ง ณ ลานพ่อขุนงำเมือง-กว๊านพะเยา ในวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 14.00 - 19.00 น. .

2. ช่องทางไปรษณีย์ – ทีมงานจะส่งของให้ประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนวันงาน

ช่องทางติดต่อสอบถามรายละเอียด

1. Facebook

2. เบอร์โทรศัพท์ และ Line ID - "runforhealth2022"

สถานที่รับสมัคร (เริ่มรับสมัคร) 5 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2564 ผ่านช่องทาง

1. ช่องทางออนไลน์ www.runforhealth.info

กติกาการแข่งขัน

1. การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ห้ามนักวิ่งที่ขาดสปีริต ไม่รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่มีน้ำใจนักกีฬา เช่น โกงอายุ, ลัดเส้นทาง ลงแข่งขันโดยเด็ดขาด

2. ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2565 ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล

3. นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์

4. นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่ หมายเลขประจำตัววิ่งพับ หรือการติดเบอร์ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด

การบริการ

• บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน

• ซุ้มอาหาร เครื่องดื่มบริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลังเส้นชัย

• บริการตรวจสุขภาพ จากแพทย์และพยาบาลพร้อมรถพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน

แผนที่เส้นทางการวิ่ง (ขอขอบคุณ ภาพจาก RUN TO CHANGE PHAYAO)

แบบเสื้อ-แบบเหรียญ-แบบถ้วยรางวัล

แบบเสื้อ
รายละเอียดเสื้อ
รายละเอียด SS S M L XL 2XL
รอบอก 36 38 40 42 44 46
ยาว 26 27 28 29 30.5 31.5
(*ความกว้างรอบอก และความยาวของเสื้อ หน่วยเป็นนิ้ว
ขอสงวนสิทธิสั่งแล้วไม่สามารถเปลี่ยน size ได้ )