รายงานความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานสาธารสุขจังหวัดพะเยา
บันทึกจากโปรแกรมการเงิน
บันทึกจากโปรแกรมแผนงานโครงการ
รายงานเสนอของบประมาณ แยกตามแหล่งงบ ปีงบประมาณ 2563 สสจ.พะเยา
แหล่งงบ รวมงบประมาณเสนอขอ ร้อยละ
เงินงบประมาณตามภารกิจพื้นฐาน 9,073,487.00 47.52
เงินบำรุง 1,083,790.00 5.68
เงินอื่นๆ 2,895,107.00 15.16
กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย 392,400.00 2.06
เงินงบประมาณอื่นๆ 5,527,136.00 28.95
งบ EMS 121,780.00 0.64
รวม 19,093,700.00 100.00
โครงการที่ ชื่อโครงการ ฝ่ายรับผิดชอบ เสนอของบประมาณ แจงรายละเอียดงบประมาณ
ขั้นตอนการจัดทำแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ลำดับ กิจกรรม กำหนดการ
1 ซักซ้อมการจัดทำแผนงานโครงการ พร้อมอัตราค่าใช้จ่าย แจ้งเวียนหนังสือ ภายใน 22 พฤศจิกายน 2562
2 บันทึกแผนงานโครงการ (งบขาขึ้น) เพื่อทราบรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และความต้องการงบประมาณในภาพรวม ภายใน 29 พฤศจิกายน 2562
3 จัดทำร่างแผนงบประมาณ/โครงการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รอบที่ 1/2563 ภายใน 30 พฤศจิกายน 2562
4 จัดประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ (งบขาลง) 2 ธันวาคม 2562
5 แจ้งวงเงินงบประมาณที่แต่ละฝ่าย/กลุ่มงานได้รับ 3 ธันวาคม 2562
6 ปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ตามงบที่ได้รับพร้อมจัดทำโครงการหลักและหลักสูตรการฝึกอบรม (ถ้ามีการฝึกอบรม/จัดงาน) ตามฟอร์มที่กำหนด (ตามที่แนบมาพร้อมกันนี้) ภายใน 6 ธันวาคม 2562
7 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของแผนงาน/โครงการ ภายใน 10 ธันวาคม 2562
8 เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติโครงการ ภายใน 13 ธันวาคม 2562
9 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 (รอบที่ 1) (งานการเงิน) ภายใน 20 ธันวาคม 2562
10 ติดตามกำกับการเบิกจ่ายงบประมาณ **พิจารณาปรับเกลี่ย งบตามรายงานผลการเบิกจ่าย** รายเดือน รายไตรมาส
หมายเหตุ : สิ่งที่ต้องแนบในขั้นตอนลำดับที่ 6 (จัดส่งภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562) ได้แก่
1. ไฟล์โครงการหลัก .docx
2. ถ้ามีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม
- เอกสารประกอบกรณีมีการจัดอบรม/การประชุมเชิงปฏิบัติการ (ตามที่แนบ)

user ในระบบ

รหัสโรงพยาบาล username
11186 tong3_xxxx
11188 chom1_xxxx
00611 faiis_xxxx
10717 sitth_xxxx
43007 dentp_xxxx
11188 maech_xxxx
43010 siriw_xxxx
43007 wanch_xxxx
43007 apang_xxxx
43017 mr251_xxxx
ผู้ใช้งานขณะนี้คือ : [ผู้ใช้งานทั่วไป] ฝ่าย/กลุ่มงาน : [-]