รายงานความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานสาธารสุขจังหวัดพะเยา
บันทึกจากโปรแกรมการเงิน
บันทึกจากโปรแกรมแผนงานโครงการ
รายงานเสนอของบประมาณ แยกตามแหล่งงบ ปีงบประมาณ 2563 สสจ.พะเยา
แหล่งงบ รวมงบประมาณเสนอขอ ร้อยละ
เงินงบประมาณตามภารกิจพื้นฐาน 9,073,487.00 47.52
เงินบำรุง 1,083,790.00 5.68
เงินอื่นๆ 2,895,107.00 15.16
กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย 392,400.00 2.06
เงินงบประมาณอื่นๆ 5,527,136.00 28.95
งบ EMS 121,780.00 0.64
รวม 19,093,700.00 100.00
โครงการที่ ชื่อโครงการ ฝ่ายรับผิดชอบ เสนอของบประมาณ แจงรายละเอียดงบประมาณ
1 พัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
2 โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสาธารณสุข
3 การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพจังหวัดพะเยาเป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
4 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
5 โครงการสนับสนุนดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2563 สสอ.จุน
6 พัฒนาระบบการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
7 คุ้มครองสิทธิและเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันสุขภาพ
8 พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
9 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียน ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
10 พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
11 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขชายแดน ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
12 ถ่ายทอดความรู้และการปรับเลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพประชาชนบ้านปางค่า ต.ช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
13 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
14 โครงการพัฒนาระบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
17 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มงานนิติการ
20 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงานแบบบูรณาการจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
21 โครงการสนับสนุนการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดพะเยา ปี 2562-2564 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
22 โครงการสนับสนุนการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
24 โครงการสนับสนุนดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563 สสอ.แม่ใจ
25 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สสอ.ภูซาง
26 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563 สสอ.เมืองพะเยา
27 โครงการพัฒนาระบบการปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ สสอ.ดอกคำใต้
28 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563 สสอ.เชียงม่วน
30 โครงการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนจังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
33 แผนปฏิบัติการพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
36 โครงการป้องกันควบคุมวัณโรค จังหวัดพะเยา ปี ๒๕๖๓ กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CD)
37 โครงการสนับสนุนดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณปี 2563 สสอ.เชียงคำ
39 พัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพะเยา ปี 2563 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
40 โครงการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
41 พัฒนาระบบริหารจัดการด้านพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
42 โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
43 สนับสนุนการบริหารจัดการด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว ประจำปีงบประมาณ 2563 สสอ.ภูกามยาว
44 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
45 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม สสอ.จุน
48 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CD)
50 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
51 โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่เฉพาะและภาระกิจพิเศษ สำนักเลขานุการและอำนวยการ
52 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสาธารณสุข
54 โครงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มงานนิติการ
55 หลักประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวและบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย กลุ่มงานประกันสุขภาพ
57 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มวัยรุ่น จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
58 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
59 โครงการ รวมพลังป้องกันภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามวิถีชุมชนสันป่าม่วง (บวร.ร.) จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
60 โครงการ พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุแบบบูรณาการ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
61 ป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี 2563 รพช.เชียงม่วน
62 โครงการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
64 โครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา จังหวัดพะเยา ปี 2563 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
65 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามภาระกิจพื้นฐาน ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2563 สสอ.ปง
66 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ สร้างแนวทางส่งเสริมสุขภาพคนไทยไร้พุงแก่บุคลากรสาธารณสุข สร้างบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพในบุคลากรสาธารณสุข รพช.แม่ใจ
67 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ (1) กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสาธารณสุข
68 โครงการประชุมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพะเยา รพท.พะเยา
69 จ้างเหมารถตู้ประจำศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ประจำปี 2563 รพท.พะเยา
70 โครงการพัฒนาระบบงานวัณโรค สสอ.แม่ใจ
71 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช รพช.แม่ใจ
72 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานตาม พรบ.โรคติดต่อ จังหวัดพะเยา ปี 2563 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CD)
73 การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานด้านการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติด จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
74 คัดกรอง ติดตาม ดูแล รักษา วัณโรค เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอดอกคำใต้ 2563 รพช.ดอกคำใต้
75 โครงการรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ กำจัดขยะ“วิ่งไล่ยุง”อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปี 2563 สสอ.แม่ใจ
76 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
77 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอปง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563 สสอ.ปง
79 โครงการ อย.น้อย จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
80 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
81 โครงการระบบติดตามลูกโซ่ความเย็นของวัคซีนในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเชียงม่วน ปี ๒๕๖๓ รพช.เชียงม่วน
82 การให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการขาดสารไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
83 โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปีงบ 2563 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
84 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรณีโรคติดเชื้อโคโรนา2019 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
85 พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ (พชอ.) สสอ.ดอกคำใต้
86 การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานด้านการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติด จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
87 พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.)อำเภอแม่ใจ สสอ.แม่ใจ
88 สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ประจำปี 2563 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสาธารณสุข
89 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื่อแก้ไขปัญหาจากโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสาธารณสุข
90 โครงการควบคุมหนอนพยาธิ์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพะเยา ปี 2560-2564 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CD)
91 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2563 สสอ.จุน
92 โครงการความปลอดภัยด้านเครื่องสำอาง (Cosmetic Safety) จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
93 โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ รพช.เชียงม่วน
94 การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณการ ในสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2563 (งวด2) กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
95 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และ โรงเรียนสุขบัญญัติ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสาธารณสุข
96 โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาะารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดพะเยา กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสาธารณสุข
97 สร้างเสริมความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของภาคีเครือข่ายสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ สสอ.เมืองพะเยา
98 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ.)เพื่อแก้ไขปัญหาจากโรค ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สสอ.ภูกามยาว
99 โครงการ สร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
100 โครงการพัฒนาสื่อทางด้านสุขภาพ เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และประเมินระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานและพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของประชาชน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ปี 2563 (โครงการพัฒนาพื้นที่ทุรกันดาร) รพช.เชียงม่วน
101 สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.หมอประจำบ้าน ในการติดตาม เฝ้าระวัง โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019( COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ( 2 ) กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสาธารณสุข
102 พัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอภูซาง ปี 2563 สสอ.ภูซาง
103 โครงการส่งเสริม เรียนรู้ ผลงานต้นแบบเครือข่ายด้านสุขภาพจังหวัดพะเยา ปี ๒๕๖๓ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสาธารณสุข
104 ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มคนที่ไม่มีสัญชาติไทยจังหวัดพะเยา กลุ่มงานประกันสุขภาพ
105 โครงการดำเนินงานเฝ้าระวังและค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ในประชากรกลุ่มเสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยง(sentinel surveillance)จังหวัดพะเยา กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CD)
106 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสาธารณสุข
107 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาเพื่อทดแทนระบบเดิม กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
108 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพะเยา กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
109 การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
110 โครงการพัฒนากัญชาสำหรับการใช้ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและชุมชน ระยะที่ 2 จังหวัดพะเยา กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
111 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเชียงคำ ประจำปีงบประมาณปี 2563 สสอ.เชียงคำ
112 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์แบบบูรณาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
113 โครงการตลาดนัดคุณธรรม กลุ่มงานนิติการ
ขั้นตอนการจัดทำแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ลำดับ กิจกรรม กำหนดการ
1 ซักซ้อมการจัดทำแผนงานโครงการ พร้อมอัตราค่าใช้จ่าย แจ้งเวียนหนังสือ ภายใน 22 พฤศจิกายน 2562
2 บันทึกแผนงานโครงการ (งบขาขึ้น) เพื่อทราบรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และความต้องการงบประมาณในภาพรวม ภายใน 29 พฤศจิกายน 2562
3 จัดทำร่างแผนงบประมาณ/โครงการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รอบที่ 1/2563 ภายใน 30 พฤศจิกายน 2562
4 จัดประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ (งบขาลง) 2 ธันวาคม 2562
5 แจ้งวงเงินงบประมาณที่แต่ละฝ่าย/กลุ่มงานได้รับ 3 ธันวาคม 2562
6 ปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ตามงบที่ได้รับพร้อมจัดทำโครงการหลักและหลักสูตรการฝึกอบรม (ถ้ามีการฝึกอบรม/จัดงาน) ตามฟอร์มที่กำหนด (ตามที่แนบมาพร้อมกันนี้) ภายใน 6 ธันวาคม 2562
7 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของแผนงาน/โครงการ ภายใน 10 ธันวาคม 2562
8 เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติโครงการ ภายใน 13 ธันวาคม 2562
9 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 (รอบที่ 1) (งานการเงิน) ภายใน 20 ธันวาคม 2562
10 ติดตามกำกับการเบิกจ่ายงบประมาณ **พิจารณาปรับเกลี่ย งบตามรายงานผลการเบิกจ่าย** รายเดือน รายไตรมาส
หมายเหตุ : สิ่งที่ต้องแนบในขั้นตอนลำดับที่ 6 (จัดส่งภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562) ได้แก่
1. ไฟล์โครงการหลัก .docx
2. ถ้ามีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม
- เอกสารประกอบกรณีมีการจัดอบรม/การประชุมเชิงปฏิบัติการ (ตามที่แนบ)

user ในระบบ

รหัสโรงพยาบาล username
11186 tong3_xxxx
11188 chom1_xxxx
00611 faiis_xxxx
10717 sitth_xxxx
43007 dentp_xxxx
11188 maech_xxxx
43010 siriw_xxxx
43007 wanch_xxxx
43007 apang_xxxx
43017 mr251_xxxx
ผู้ใช้งานขณะนี้คือ : [ผู้ใช้งานทั่วไป] ฝ่าย/กลุ่มงาน : [-]